Hur behandlades hippies på 1970-talet?

Hippiesubkulturen växte fram i USA under 1960- och 1970-talen som en motkulturrörelse som förkastade vanliga värderingar och omfamnade alternativa livsstilar. Hippies kännetecknades ofta av deras långa hår, färgglada kläder och förespråkande av fred, kärlek och frihet. Men trots sin betoning på icke-våld möttes hippies ofta av fientlighet och diskriminering, särskilt på 1970-talet.

Hippierörelsens uppkomst och utveckling

Hippierörelsen växte fram i samband med en bredare kulturell förändring i USA under 1960-talet. Babyboom-generationen började bli myndig och ett växande antal unga människor blev desillusionerade av sina föräldrars traditionella värderingar. Detta underblåstes av ett antal faktorer, inklusive Vietnamkriget, Civil Rights Movement och uppkomsten av motkulturen.

Hippies stod i spetsen för detta kulturella skifte och förespråkade ett nytt sätt att leva baserat på fred, kärlek och harmoni. De förkastade materialismen och konformiteten i det vanliga samhället och anammade alternativa livsstilar som inkluderade gemensamt liv, fri kärlek och användningen av sinnesförändrande droger som LSD.

Samtidigt var de också för en mer naturlig inställning till kroppen och produkter. Det där med att inte raka sig och liknande fenomen anses vara något som hippies lade grunden till. Fast detta beror förstås på hur långt tillbaka i historien vi blickar. Att de skapade grunden för mode både på 1960 och och 1970-talet råder det inga tvivel om.

Fientlighet mot hippies var vanligt

Trots deras budskap om fred och kärlek möttes hippies ofta av fientlighet och diskriminering från det vanliga samhället. Detta gällde särskilt på 1970-talet då hippierörelsen började avta och många människor blev desillusionerade av sina ideal.

En av huvudkällorna till fientlighet mot hippies var deras samband med droganvändning. Även om droganvändning var utbredd på 1960- och 1970-talen så pekades hippies ofta ut för sin användning av LSD och andra hallucinogener. Det berodde dels på att dessa droger sågs som farliga och oförutsägbara men också på att de förknippades med motkulturen och därför sågs som ett hot mot de vanliga värderingarna.

En annan källa till fientlighet mot hippies var deras okonventionella utseende och livsstil. Hippies sågs ofta som smutsiga och ovårdade, och deras förkastande av traditionella könsroller och sexuella normer sågs som omoraliskt av många i det vanliga samhället. Dessutom sågs deras förkastande av materialism och konsumtionskultur som ett hot mot det kapitalistiska system som låg till grund för det amerikanska samhället.

 

Såhär kunde hippies se ut!

Behandling av hippies av brottsbekämpande myndigheter

Hippies var ofta föremål för brottsbekämpning under 1970-talet. Detta särskilt i samband med kriget mot droger. Poliser och andra brottsbekämpande tjänstemän såg hippies som ett hot mot allmän ordning och moral och använde ofta hårdhänta taktiker för att kontrollera dem.

Ett av de mest kända exemplen på detta var räden mot Stonewall Inn i New York City 1969. Stonewall var en populär samlingsplats för homosexuella och transpersoner, av vilka många också var förknippade med hippierörelsen. När polisen slog till mot Stonewall slog stamgästerna tillbaka och utlöste ett upplopp som nu ses som en vändpunkt i homosexuella rättigheter.

Förutom våldsanvändning riktade polisen sig även mot hippies genom övervakning och infiltration. FBI hade till exempel ett program kallat COINTELPRO som syftade till att störa och neutralisera politiska organisationer som sågs som ett hot mot den nationella säkerheten. Detta program riktade sig till ett brett spektrum av grupper, inklusive Black Panthers, Ku Klux Klan och hippierörelsen.

Arvet från hippierörelsen

Trots den fientlighet och diskriminering som hippies mötte på 1970-talet så hade deras budskap om fred, kärlek och frihet en bestående inverkan på den amerikanska kulturen såväl som på den svenska. Miljörörelsen var till exempel starkt påverkad av hippies betoning på att leva i harmoni med naturen. Den feministiska rörelsen påverkades också av hippiens avvisande av traditionella könsroller och sexuella normer.

Dessutom är hippierörelsens musik och konstnärliga arv starkt än i dag. Musiker som Jimi Hendrix, Janis Joplin och The Grateful Dead blev symboler för motkulturen och deras 1960-tals musik fortsätter att vara populär bland yngre generationer. Hippierörelsens psykedeliska konst och mode hade också en bestående inverkan på populärkulturen och inspirerade allt från skivomslag till modetrender.

Medan hippies ofta behandlades med fientlighet och diskriminering på 1970-talet så hade deras budskap om fred, kärlek och frihet en bestående inverkan på den amerikanska kulturen. Arvet från hippierörelsen kan ses i allt från miljö- och feministiska rörelser till dagens musik och mode. Trots de utmaningar de ställdes inför kunde hippies sätta sin prägel på det amerikanska samhället och deras budskap om kärlek och acceptans fortsätter att få resonans hos många människor idag.

Med detta sagt så kan vi förstås se att en del fördomar som att hippies var smutsiga och luktade svett lever vidare. När vi använder hippie som skällsord idag är det inte så sällan detta vi refererar till.